Login

Project

Curriculum Reinforcement Learning using Optimal Transport via Gradual Domain Adaptation (Publication)


Citation
Huang, Peide, Mengdi Xu, Jiacheng Zhu, Laixi Shi, Fei Fang, and Ding Zhao. "Curriculum Reinforcement Learning using Optimal Transport via Gradual Domain Adaptation." arXiv preprint arXiv:2210.10195 (2022).
Publication Date
Oct. 18, 2022
Publication Type
Trade/Professional Journal